en
   

Злополука, комбинирана с медицински разноски за чуждестранни граждани пребиваващи краткосрочно, пътуващи или транзитно преминаващи през територията на Република България

Злополука, комбинирана с медицински разноски за чуждестранни граждани пребиваващи краткосрочно, пътуващи или транзитно преминаващи през територията на Република България.

При тези Специални условия, на основание сключен договор за застраховка с лицето посочено в застрахователната полица  срещу платена застрахователна премия Застрахователят предоставя застрахователна защита на чуждестранни граждани, наричани по-нататък застраховани лица, съгласно Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната

Обект на застраховане по задължителната медицинска застраховка са разходите за лечение и болничен престой на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея за времето на пребиваването им в страната.

Застрахователният договор на чужденци, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната не може да бъде сключен за срок, по-дълъг от 90 дни.

Застрахователният договор на чужденци, които пребивават продължително в Република България, не може да бъде сключен за срок, по-дълъг от една година.

Застрахователното покритие е валидно само за територията на Република България - от граничен пункт при влизане до граничен пункт при напускане територията на страната.

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ И РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

Застрахователят възстановява на Застрахования или заплаща директно на болничното заведение действително извършените медицински разходи за неотложна и спешна медицинска помощ при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука възникнали по време на действието на застрахователния договор до размера на посочената в полицата застрахователна сума.

Застрахователната сума се договаря между страните и не може да е по-малка от минималната застрахователна сума, определена в нормативната уредба.

Общата сума на всички плащания не може да надвишава договорената застрахователната сума за всеки от покритите рискове, записана в полицата или в тези специални условия.

Застрахователната премия се определя по тарифата на Застрахователя, която е в сила за деня на сключване на застраховката, но не може да бъде по-малка от нормативно определената минимална застрахователна премия и се заплаща еднократно при сключване на полицата.

„При денталната помощ покритието обхваща само спешно възникналите внезапни състояния при следните дентални услуги: 1/ инцизия на абцеси и флегмони в устната кухина; 2/ изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия; 3/ контролен преглед след услугите по т.т. 1 и 2; 4/ неотложни състояния след използваните дентални процедури."