en
   

Индивидуална застраховка злополука

По тази застраховка се застраховат физически лица, при сключен Индивидуален застрахователен договор

Покрити рискове и размер на обезщетенията

  • Смърт на Застрахования, в резултат на злополука
  • Трайна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука - на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на загубената трудоспособност, определен от ЗМК на Застрахователя.
  • Временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на злополука


Минималната застрахователна премия за една застраховка е 5.00 BGN.

Обезщетения за инвалидизиране и временна загуба на трудоспособност в резултат от професионално заболяване се изплащат един път в рамките на застрахователната година.

Дължимата годишна премия се заплаща от Застраховащия или негов представител еднократно при сключване на застрахователната полица.