en
   

Застраховане на строително-монтажни работи

Застраховане на строително-монтажни работи

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховка, осигуряваща застрахователна защита както срещу щети, възникнали при изпълнение на строителни работи, на съоръжения на строителната площадка и/или на строителни машини, така и срещу претенции на трети лица относно имуществени и неимуществени вреди, резултат от осъществяването на строителните работи.

Периодът на застраховката започва  със започването на работата или след разтоварването на предметите, вписани в таблицата на мястото на строежа, при условие че е платена застрахователната премия или част от нея при уговорено разсрочено плащане. Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ изтича с включването или пускането в действие на частта от договорените застраховани обекти.

За периода на застраховката, съгласно настоящия раздел ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ за всякава непредвидена или внезапна физическа щета или повреда по каквато и да е причина на обектите или на част от тях, включени в приложението до размер, непревишаващ лимитите на всеки един от посочените обекти и общия застрахователен лимит по полицата.

Премията се определя в зависимост от вида на обекта, рисковите обстоятелства и допълнителните клаузи, включени към основното покритие.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед.