en
   

Авария на машини

Авария на машини

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Срещу платена премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема да обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на пълна загуба или частична щета на машини, апарати, съоръжения и инсталации, използвани от ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с дейността му

Задължително условие за предоставянето на застрахователно покритие е машините и оборудването да са преминали успешно приемни изпитания и да са в нормална експлоатация, независимо дали се намират в състояние на работа или в покой, или са били демонтирани с цел почистване или основен ремонт, както и по време на самите тези операци, или при преместване в рамките на мястото на застраховката, а също и при последващия им монтаж

 

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Всякакъв тип машини, апарати, съоръжения и инсталации, посочени в Описа и намиращи се на обявеното в полицата място на застраховката, които са редовно въведени в експлоатация и са в извънгаранционен период.

Застрахователното покритие по тази Секция се предоставя само за материални щети, настъпили внезапно и непредвидимо.

Застрахователната премия се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в зависимост от рисковите обстоятелства и клаузите, въз основа на които той предоставя застрахователно покритие и се заплаща в пълен размер или по договорен в полицата план за разсрочване на вноските.

ЗАСТРАХОВАНИЯТ в срок от 3 работни дни трябва да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и/или по телефон и в писмен вид и да му предостави всички необходими детайли и доказателства във връзка с претенцията

Застрахователната сума се определя на база на възстановителната стойност на застрахованите машини и оборудване.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед.