en
   

Застраховка на електронно оборудване

Застраховка на електронно оборудване

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ срещу платена премия приема да обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на пълна загуба или частична щета на електронно оборудване – собствено или за което ЗАСТРАХОВАНИЯТ носи отговорност или допълнително договорени условия, клаузи и изключения.

Задължително условие за предоставянето на застрахователно покритие е оборудването да е въведено в нормална експлоатация, независимо дали се намира в състояние на работа или в покой, или е било демонтирано с цел почистване, основен ремонт или преместване в рамките на мястото на застраховката, както и по време на самите тези операции, а също и при последващия му монтаж.

 

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя покритие за изчерпателно посочени в описа:

  • електронно-изчислително оборудване, вкл. периферните и други устройства към него и неговите системно операционни програми
  • телекомуникационно оборудване,
  • оборудване за радио и телевизия,
  • медицинска апаратура,
  • контролно-измервателни системи,
  • друго електронно оборудване,
  • информационни носители, монтирани, преминали необходимите изпитания и тестове и готови за експлоатация

Застраховката се сключва за срок от една година въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ

Застрахователната премия се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в зависимост от рисковите обстоятелства и клаузите, въз основа на които той предоставя застрахователно покритие и се заплаща в пълен размер или по договорен в полицата план за разсрочване на вноските.

Застрахователната сума по този раздел се определя на база възстановителната стойност на застрахованото имущество, т.е. тя трябва да отговаря на разходите за замяна на застрахованите техника, уреди, апарати или съоръжения с нови от същия тип, мощност и предназначение. В разходите за повторно набяване се включват транспортни, демонтажни и монтажни разходи, както и евентуалните такси и мита.

Застрахователната сума се договаря така, че да съответства на необходимите допълнителни разходи за периода на прекъсването (не повече от 12 месеца), като се определя и месечен лимит на тези разходи.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива също и разходите за свързаните с ремонта монтажни и демонтажни работи, обичайните разходи за транспорт, евентуалните мита и такси, ако тези разходи са били включени в застрахователната сума. Ако ремонтите бъдат извършени в работилница на ЗАСТРАХОВАНИЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява разходите за материали и заплати плюс обичайния процент режийни.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед.