en
   

Застраховка на строителни машини и оборудване

Застраховка на строителни машини и оборудване

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Обезщетение при настъпване на пълна загуба или частична щета на всякакъв тип строителни машини и оборудване, използвани от ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с дейността му

Задължително условие за предоставянето на застрахователно покритие е машините и оборудването да са преминали успешно приемни изпитания и да са в нормална експлоатация, независимо дали се намират в състояние на работа или в покой, или са били демонтирани с цел почистване или основен ремонт, както и по време на самите тези операции, а също и при последващия им монтаж.

 

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Предоставяне на покритие за всички машини и оборудване, посочени в Описа. Покритието се отнася както за времето на екплоатация, така и за периодите на престой, почистване, основен ремонт, а също и по време на транспортиране от и до работната площадка с автомобилен, железопътен или вътрешен воден транспорт.

По специална договореност и въз основа на допълнителна клауза, могат да се застраховат:

  • оборудване за прокопаване на тунели и подземно минно оборудване;
  • оборудване, работещо върху водни платформи, баржи или понтони.

Застрахователното покритие по тази Секция се предоставя само за строителни машини и съоръжения, използвани в съответствие с тяхното обичайно предназначение, за всяка внезапно и непредвидено настъпила пълна загуба или частична щета поради каквато и да било причина, с изключение на поименно описаните в Общите и Специални изключения , до размера на посочената в описа застрахователна сума.

Застраховката се сключва за срок от една година въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

При сключване на застраховката ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да посочи в Заявлението-въпросник всички обстоятелства, които са му известни или при положена от негова страна грижа са могли да му бъдат известни и имат съществено значение за оценката на риска и условията, при които може да се сключи застраховката.

Застрахователната премия се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в зависимост от рисковите обстоятелства и клаузите, въз основа на които той предоставя застрахователно покритие и се заплаща в пълен размер или по договорен в полицата план за разсрочване на вноските.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед и оценка на щетите.