en
   





Застраховка на скрити дефекти

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Обезщетение при настъпване на пълна загуба или частична щета на предадени за експлоатация сгради, използвани от ЗАСТРАХОВАНИЯ в съответствие с посочената от него в Заявлението-въпросник дейност.

По тази Секция ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя покритие за разходите на ЗАСТРАХОВАНИЯ, свързани със:

  • отстраняване на вреди, резултат от проявлението на вътрешен дефект в конструкцията на сградата;
  • спасителни операции или незабавни действия във връзка с предотвратяване настъпването на застрахователно събитие;
  • професионални консултации;
  • разчистване и извозване на останки от терена, на който е разположена сградата
  • по отношение на всяка сграда/сгради, посочени в Заявлението-въпросник и застрахователната полица.

По специална договореност и въз основа на допълнителна клауза, която е неразделна част от полицата, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да покрива и:

  • щети, причинени от проникването на вода в сградата вследствие дефекти в покрива, стените или прозорците, както и при дефекти в дренажната система на мазетата (воден хидравличен затвор;
  • разходи за възнаграждения на технически лица, наблюдаващи обекта.

 

Застрахователно покритие се предоставя след приключване на строителните работи по сградата и издаване на съответните Разрешения за ползване за всяка внезапно и непредвидено настъпила ЗАГУБА, дължаща се на вътрешен дефект на проекта, материалите или строителните работи до размера на посочената в полицата застрахователна сума. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще заплати на ЗАСТРАХОВАНИЯ сума, равна на загубите или по свой избор ще го обезщети чрез замяна или повторно изграждане на обекта.

Застрахователното покритие по тази секция започва от датата на издаване на Разрешение за ползване на съответната сграда. Ако обектът се състои от повече сгради, началото на застраховката за всяка една от тях следва да съвпада с датата на издаване на съответното разрешение.

Застраховката се сключва за срок от десет години въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ и предоставено на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Разрешение за ползване на сградата.

Застрахователната сума се определя въз основа на пълната стойност за повторното изграждане на сградата

Щетите се установяват чрез оглед и описание от представители на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в присъствието на ЗАСТРАХОВАНИЯ или негов представител. Когато се ползват вещи лица, направените разноски са за сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.