en
   

Комплексна застраховка на селскостопанска техника

Комплексна застраховка на селскостопанска техника

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Oбезщетение при настъпване на пълна загуба или частична щета на всякакъв вид селскостопанска техника и оборудване, използвани от ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с дейността му

Задължително условие за предоставянето на застрахователно покритие е машините и оборудването да са преминали успешно приемни изпитания и да са в нормална експлоатация, независимо дали се намират в състояние на работа или в покой, или са били демонтирани с цел почистване, преместване в рамките на мястото на застраховката или основен ремонт, както и по време на самите тези операции, а също и при последващия им монтаж.

Предмет на застраховката са:

  • стационарни селскостопански машини и оборудване, вкл. електронно оборудване;
  • селскостопански машини и оборудване на собствен ход.
  • селскостопанска продукция – готова или в процес на преработка;
  • допълнителни разходи – постоянни и в резултат на прекъсване на дейността.

По застраховката се покрива пълна загуба или частична вреда върху посочено в описа имущество

  • а) стационарни селскостопански машини и оборудване, включително електронно оборудване и
  • б) селскостопански машини и оборудване на собствен ход

Застрахователното покритие по тази Секция се предоставя само за селскостопанска техника и оборудване, използвани в съответствие с тяхното обичайно предназначение, за всяка внезапно и непредвидено настъпила пълна загуба или частична щета поради каквато и да било причина, с изключение на поименно описаните в Общите и Специални изключения на тази Секция, чрез изплащане на парична сума, ремонт или подмяна до размера на посочената в описа застрахователна сума.

Застраховката се сключва за срок от една година въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Застрахователната премия се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в зависимост от рисковите обстоятелства и клаузите, въз основа на които той предоставя застрахователно покритие и се заплаща в пълен размер или по договорен в полицата план за разсрочване на вноските.

ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен трябва  в срок от три работни дни да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по телефона и в писмен вид и да му предостави всички необходими детайли и доказателства във връзка с претенцията, да предприеме всички мерки, които са по силите му за ограничаване размера на щетата, както и  да уведоми органите на МВР в случай на кражба чрез взлом.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед и оценка на щетите.