en
   

Други застрахователни покрития

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховане на преките материални загуби и/или повреди, причинени от външно въздействие върху застрахованото имущество в резултат от ”всички рискове”. Покритието се отнася за тръбопроводи и принадлежащите към тях съоръжения, които са  собственост или за които носи отговорност българско или чуждестранно юридическо лице.

Разходите за временен ремонт ще бъдат обезщетявани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, при условие че този ремонт представлява част от окончателния ремонт и не увеличава общата стойност на ремонта.