en
   

Документи


 Лиценз за разширяване обхвата с нов клас застраховка по Кодекса за застраховането, която включва: “Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“.

 Годишен индивидуален доклад за дейността, Доклад за независимия одитор и Годишен индивидуален финансов отчет

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗД „ОЗОК ИНС“ АД КЪМ 31.12.2016 г.

 Правила на ЗД ОЗОК ИНС АД за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори и разглеждане на жалби

 Искане за предварително одобрение

 Заявление за възстановяване на разходи

 Заявление за възстановяване на разходи (за подаване on-line)

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА

 Приложение №1 към. чл. 22 от Общите условия за Медицинска застраховка