en
   

Злополука на спортисти

Злополука на спортисти

По тези Специални условия се сключва застраховка върху живота на лица на възраст до 65 навършени години, които активно практикуват спортна дейност, учащи в спортни училища, организирани в отбори, спортни клубове, федерации, дружества и други подобни, както и на лица, които упражняват спортна дейност през свободното си време.

Покрити рискове и размер на обезщетенията

  • При смърт на Застрахования, в резултат на злополука
  • При смърт на Застрахования, в резултат на злополука
  • При трайна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука
  • При трайна загуба на трудоспособност
  • При временна загуба на трудоспособност на Застрахования, в резултат на злополука

По тези специални условия, за злополука се считат и събития настъпили по време на практикуването на съответния вид спорт, посочен в застрахователната полица.

Страните по застрахователния договор могат да договорят увеличен размер на застрахователната сума за рисковете смърт от злополука и/или трайна загуба на трудоспособност от злополука, настъпила по време на състезание, включително за времето за подготовка, непосредствено преди състезанието.

Минималната застрахователна премия за една застраховка е 5.00 BGN.