en
   

Злополука на учащи и деца от детските градини и ясли

Злополука на учащи и деца от детските градини и ясли

По тази застраховка се застраховат  

1.Учащите и персонала в учебните заведения (вкл. персонала в детските градини и ясли) - основни, средни, полувисши и висши (с изключение на обучаващите се задочно, във вечерни училища или курсове).
2.Децата в детските градини и ясли

Покрити рискове и размер на обезщетенията

1. За учащите и персонала в учебните заведения, включително и персонала в детските градини и ясли:

  • Смърт на Застрахования в резултат на злополука
  • Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука
  • Временна загуба на трудоспособност на Застрахования, в резултат на злополука
  • Временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на инфекциозно заболяване

Разходи за медикаменти, вследствие злополука през срока на договора и извършени в рамките на 30 календарни дни от датата на злополуката - на Застрахования се изплащат суми до 10% от застрахователната сума, но не повече от 300 BGN.

Разходи за репатриране и погребение, вследствие злополука през срока на договора - до 10% от застрахователната сума, но не повече от 300 BGN.

2. За децата в детските градини и ясли:

  • Трайна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука - на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК или ЗМК;
  • Временна загуба на трудоспособност на Застрахования
  • Временна загуба на трудоспособност на Застрахования, в резултат на инфекциозно заболяване

Разходи за медикаменти, вследствие злополука през срока на договора и извършени в рамките на 30 календарни дни от датата на злополуката - на Застрахования се изплащат суми до 10% от застрахователната сума, но не повече от 300 BGN.

Разходи за репатриране и погребение, вследствие злополука през срока на договора - до 10% от застрахователната сума, но не повече от 300 BGN.

Минималната застрахователна премия за една застраховка е 5.00 BGN.