en
   

Планинска застраховка

Планинска застраховка

По тази застраховка се застраховат български и чуждестранни граждани, докато упражняват туристическа или спортна дейност в планината.

При определени условия, застраховката може да се сключи и за лица над 69 години, което изрично се записва в полицата и се заплаща допълнителна премия.

Застрахователното покритие е валидно само за територията на Република България .

Покрити рискове и размер на обезщетенията

 • Покритие “Медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране”. Застрахователят се съгласява да възстанови на Застрахования или да заплати директно на Планинската спасителна служба към БЧК, действително извършените разходи за неотложна медицинска помощ и/или разходи за издирване, спасяване и репатриране до размера на посочената в полицата застрахователна сума.
  Възстановяват се действително извършените разходи, срещу представени оригинални фактури и касови бележки за заплатени медицински и други услуги, придружени с епикризи и/или медицински направления; разходни документи от Планинската спасителна служба към БЧК.
  Възстановяват се разходите за линейка и/или придружаващо медицинско лице само в случай, че здравословното състояние на ЗАСТРАХОВАНИЯ не позволява транспортирането му по обичайния начин.
  Възстановяват се разходите за неотложна медицинска помощ и спасителни операции възникнали само докато застрахованото лице упражнява туристическа или спортна дейност в планината.

  Не се покриват разходи за издирване и транспортиране с хеликоптер.

   
 • Покритие “Злополука”
  Застрахователя, изплаща застрахователна сума или част от нея в случай на посочените  по-долу рискове, настъпили след началото и преди края на застрахователното покритие.
  Общата сума на всички плащания за всеки от покритите рискове не може да надвишава договорената застрахователната сума /лимита на отговорност/, записана в полицата или в тези специални условия.
  Застрахователната премия се определя по тарифата на Застрахователя, която е в сила за деня на сключване на застраховката и се заплаща еднократно при сключване на полицата.
  При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият или ползващите лица са длъжни да уведомят Застрахователя, но не по-късно от 3 /три/ дни, след като им е станало известно за настъпването на застрахователното събитие