en
   

Групова застраховка злополука

Групова застраховка злополука

По тази застраховка се застраховат физически лица по Групов застрахователен договор

Основни покрити рискове и размер на обезщетенията:

  • Смърт на Застрахования в резултат на злополука - на законните наследници или посочените ползващи лицa се изплаща договорената застрахователна сума.
  • Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука - на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на загубената трудоспособност, определен от ЗМК на Застрахователя, ТЕЛК или НЕЛК.
  • Временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на злополука
  •  Временна загуба на трудоспособност, настъпила при изпълнение на служебните задължения на Застрахования

Обезщетения за инвалидизиране и временна загуба на трудоспособност, в резултат от професионално заболяване, се изплащат един път в рамките на застрахователната година.

Минималната застрахователна премия за една застраховка е 5.00 BGN.

Ако по действащ договор допълнително се включват нови застраховани или се увеличава застрахователната сума, то допълнителната застрахователна премия се изчислява пропорционално на месеците, оставащи до края на застраховката. За допълнително застрахованите лица или увеличената застрахователна сума се издава Добавък към застрахователната полица.