en
   

Кражба чрез взлом, вандализъм, въоръжен грабеж

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Може да се застрахова движимо имущество, което е собственост или за което носи отговорност българско или чуждестранно физическо или юридическо лице

Не могат да се застраховат:

  • МПС с държавен контролен номер, плавателни съдове и въздухоплавателни средства и свързаните с тях имуществени  и неимуществени интереси - обект на други застраховки;
  • всякакъв вид документ, актове, ръкописи, нумизматични колекции, пощенски марки, произведения на изкуството, самолетни и влакови билети, стайни и декоративни растения, ръчни и джобни часовници, фотоснимки и фотофилми;         
  • пари в наличност, бонове, ваучери, предмети и накити от благородни метали, скъпоценни камъни, освен ако по време на кражбата същите не са се намирали в заключен сейф, който е бил отворен чрез взлом;
  • всякакъв вид оръжие, боеприпаси, взривни вещества, радиоактивни материали и изотопи;       
  • газ, нафта, бензин и други течни горива;
  • наркотични вещества и опиати;   
  • продукти на интелектуалната собственост;       
  • релси, траверси, тръбопроводи, влакна, кабели (оптични, медни и др.) и др., чрез които се осъществява проводимост и които са монтирани за използване по предназначение. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да предложи покритие за някои от посочените в изключенията  имущества по специални условия.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива загуба на имуществото, подробно описано и намиращо се на посочения в полицата адрес

При щета застрахованият уведомява своевременно органите на МВР и застрахователя, които извършват оглед.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата. Задължително се представят служебни бележки от МВР и заключително постановление от прокуратурата.