en
   

Застраховка срещу разваляне на замразени продукти в хладилни камери

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застрахова хранителни или други продукти, които са собственост на ЗАСТРАХОВАНИЯ или за които той носи отговорност

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще изплаща обезщетение за вреди и загуби, изразяващи се в развала на съхраняваните стоки

Може да се покрият и вреди и загуби в резултат на:

  • аварийно прекъсване на електрозахранването от централната електроснабдителна мрежа, като не се покриват планови прекъсвания и такива вследствие недостиг на електроенергия в първичната верига на електростанциите;
  • повреда в локалната електрическа инсталация.

Обезщетение се изплаща за вреди и загуби, изразяващи се в развала на съхраняваните стоки, настъпили като пряк резултат от:

  • внезапно и неконтролирано покачване на температурата в хладилните камери;
  • внезапно и неконтролирано изтичане на охладителя.

Застраховката се сключва въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на застрахования и опис на предлаганите за застраховане машини и съоръжения.

Застрахователната премия се определя в зависимост от вида на охлаждащия генератор и други обстоятелства, свързани със съхранението на стоките.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който извършва оглед и оценка на щетите.